Disclaimer


Disclaimer www.koffieent.nl

Disclaimer voor www.koffieent.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.koffieent.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Koffie en T. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is gratis, zolang de informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt Hergebruiken van deze informatie mag alleen volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koffie en T is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Koffie en T.

Geen garantie op juistheid

Prijzen die op de website worden vermeld zijn zo zorgvuldig mogelijk weergegeven van de realiteit en de bedoelde prijzen. De daarbij mogelijk fouten en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Koffie en T te mogen claimen of te veronderstellen. Wij streven er naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie of inhoud onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Informatie en/ of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Koffie en T aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.